+48 787-250-248

biuro@jokaindustry.pl

www.facebook.com/jokaindustry

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Joanna Kasperska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JOKA Joanna Kasperska, 43-391 Mazańcowice 789, NIP: 9372451519.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie w zakresie w jakim wyrażają Państwo na zgodę na przedstawienie informacji marketingowej. Podanie danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu, numeru kontaktowego, adresu e-mail oraz PESEL są warunkiem zawarcia umowy.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: przedstawienia oferty marketingowej oraz w celu zrealizowania usługi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

– art. – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego)

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu – przedstawienie oferty marketingowej)

Dane osobowe są przetwarzanie na czas: realizacji usługi, przez czas niezbędny do wykonania usług gwarancyjnych oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcami danych osobowych są: przedsiębiorca/dział kadr/dział marketingu/członkowie zarządu spółki/podmioty trzecie na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, którym dane zostały powierzone w celu zrealizowania usługi, tj. poczta, firma przewozowa.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Osoba, która przekazuje dane ma prawo do:

– żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. W razie skorzystania z powyżej wskazanego prawa proszę o przesłanie pisemnego zawiadomienia na adres administratora,

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.